OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt współfinansowany w ramach I Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020:

„BUDOWA OŚRODKA B+R Z ZAKRESU OPRACOWYWANIA INNOWACYJNYCH METOD SUSZENIA MATERIAŁÓW”

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Omnikon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozwalającego na opracowywanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań suszarniczych wykorzystywanych m.in. w przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle chemicznym, branży materiałów budowlanych i przetwórstwa kopalin, znacząco ograniczające zużycie energii niezbędnej w procesach suszenia.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej wykorzystywanej w działalności innowacyjnej firmy Omnikon, w celu opracowywania nowych technologii:

    • Technologia innowacyjnego suszenia rozpryskowego w połączeniu z technologią wibro-fluidyzacyjną umożliwiającą uzyskanie proszku w postaci aglomeratów o wyższej jakości niż obecnie uzyskiwane;
    • Technologia suszenia z wykorzystaniem innowacyjnego układu zapewniającego minimalizację kosztów energetycznych instalacjom suszenia z wykorzystaniem suszarki wibro-fluidyzacyjnej oraz suszarki bębnowej.

Skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie opracowanie i późniejsze wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów, zoptymalizowanie prowadzonych procesów B+R i dywersyfikację świadczonych usług.

Wartość Projektu: 7 204 843,20 PLN

Dofinansowanie: 2 969 637,00 PLN

OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020:

„Wprowadzenie zmian w działalności spółki Omnikon szansą na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19”

Celem projektu jest niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania epidemii Covid-19 dla Spółki oraz polepszenie sytuacji przedsiębiorcy dotkniętego negatywnymi skutkami wystąpienia Covid-19, poprzez wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa nowych usług oraz ulepszenie dotychczasowego systemu wykonywania usług projektowania instalacji przemysłowych/technologicznych.

Wynikiem projektu będzie poprawa sytuacji firmy poprzez wdrożenie działań inwestycyjnych polegających na zakupie nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania do świadczenia usług projektowania instalacji technologicznych i pomiarów.

Wartość Projektu: 621 150,00 PLN

Dofinansowanie: 429 250,00 PLN

OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

„Budowa instalacji fotowoltaicznej 45,24 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stacją ładowania aut elektrycznych na potrzeby Omnikon Sp. z o.o.”

Zakres projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej 45,24 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stacją ładowania aut elektrycznych na potrzeby Omnikon Sp. z o.o.

Wartość projektu: 296 061,71 PLN

Dofinansowanie: 290 000,00 PLN

www.wfosigw.lodz.pl 

OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

„Zakup elektrycznego samochodu osobowego na potrzeby OMNIKON Sp. z o.o.”

Zakres projektu: Zakup elektrycznego samochodu osobowego na potrzeby OMNIKON Sp. z o.o.

Wartość projektu: 203 243,90 PLN

Dofinansowanie: 157 905,00 PLN

www.wfosigw.lodz.pl 

OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Automatyzacja, cyfryzacja procesów biznesowych w obszarze technologii Przemysłu 4.0 w firmie Omnikon Sp. z o.o. ”

Cel projektu: kompleksowa transformacja firmy w kierunku technologii Przemysłu 4.0, która pozwoli na optymalizację procesów produkcyjnych, przyśpieszy cykl projektowania, zwiększy wydajność oraz zredukuje koszty związane z projektowaniem instalacji przemysłowych.
Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

Zadanie 1 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z cyfryzacją procesu – symulowania procesów suszenia i chłodzenia materiałów sypkich

Zadanie 2 – Zakup środków trwałych związanych z cyfryzacją procesu – symulowania procesów suszenia i chłodzenia materiałów sypkich

Projekt przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Omnikon oraz umożliwi zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb rynkowych ze strony klientów, co jest zgodne z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa.

Projekt wpłynie na wzrost automatyzacji/cyfryzacji procesów w zakresie procesu symulowania instalacji suszenia i chłodzenia materiałów sypkich oraz ich produkcji, oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki Omnikon na rynku.

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach powstawania nowych instalacji przemysłowych i osoby zarządzające procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie Omnikon.

Efekty projektu:
– szybsze projektowanie/symulowanie układów suszarniczych/chłodniczych, które stanowią bazę każdej instalacji
– ograniczenie kosztów projektowania
– możliwość zrealizowania większej liczby projektów
– projektowanie urządzeń efektywnych energetycznie
– skrócenie czasu realizacji zamówień

Powyższe czynniki spowodują wzrost konkurencyjności firmy

Wartość projektu/całkowity koszt: 1 866 800,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 947 042,00 PLN

OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Walka ze skutkami Brexit w spółce Omnikon”

Cel projektu: poszerzenie dotychczasowej oferty usługowej, niwelowanie negatywnych skutków związanych z Brexitem

Efekt projektu: wdrożenie usługi automatycznej digitalizacji 3D istniejących obiektów

Wartość projektu: 82 357,13 EUR

Dofinansowanie: 82 357,13 EUR