OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt współfinansowany w ramach I Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020:

„BUDOWA OŚRODKA B+R Z ZAKRESU OPRACOWYWANIA INNOWACYJNYCH METOD SUSZENIA MATERIAŁÓW”

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Omnikon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozwalającego na opracowywanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań suszarniczych wykorzystywanych m.in. w przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle chemicznym, branży materiałów budowlanych i przetwórstwa kopalin, znacząco ograniczające zużycie energii niezbędnej w procesach suszenia.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej wykorzystywanej w działalności innowacyjnej firmy Omnikon, w celu opracowywania nowych technologii:

    • Technologia innowacyjnego suszenia rozpryskowego w połączeniu z technologią wibro-fluidyzacyjną umożliwiającą uzyskanie proszku w postaci aglomeratów o wyższej jakości niż obecnie uzyskiwane;
    • Technologia suszenia z wykorzystaniem innowacyjnego układu zapewniającego minimalizację kosztów energetycznych instalacjom suszenia z wykorzystaniem suszarki wibro-fluidyzacyjnej oraz suszarki bębnowej.

Skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie opracowanie i późniejsze wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów, zoptymalizowanie prowadzonych procesów B+R i dywersyfikację świadczonych usług.

Wartość Projektu: 7 204 843,20 PLN

Dofinansowanie: 2 969 637,00 PLN

OMNIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020:

„Wprowadzenie zmian w działalności spółki Omnikon szansą na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19”

Celem projektu jest niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania epidemii Covid-19 dla Spółki oraz polepszenie sytuacji przedsiębiorcy dotkniętego negatywnymi skutkami wystąpienia Covid-19, poprzez wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa nowych usług oraz ulepszenie dotychczasowego systemu wykonywania usług projektowania instalacji przemysłowych/technologicznych.

Wynikiem projektu będzie poprawa sytuacji firmy poprzez wdrożenie działań inwestycyjnych polegających na zakupie nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania do świadczenia usług projektowania instalacji technologicznych i pomiarów.

Wartość Projektu: 621 150,00 PLN

Dofinansowanie: 429 250,00 PLN