Urządzenia odpylające i oczyszczające powietrze

Produktem ubocznym instalacji suszenia i chłodzenia w aparatach dyspersyjnych są zapylone gazy, które przed wyrzuceniem do atmosfery lub recyklingiem powinny być oczyszczone do poziomu zgodnego z przepisami ochrony środowiska. Oferujemy filtry workowe, filtry patronowe, cyklony oraz mokre skrubery odpylające i absorbujące zanieczyszczenia gazowe.

Specjalizujemy się również w systemach wentylacji wyciągowej z odciągami miejscowymi z przesypów, urządzeń transportujących i segregujących oraz instalacji do separacji i odsysania frakcji pylistych czy organicznych.